Agència de l’Energia de Lleida

Vull instal·lar plaques sobre coberta a una comunitat de veïns

Pas a pas a seguir:

1. Estudiar si el terrat de la comunitat és adequat per fer aquesta instal·lació

Tenim l’espai idoni? La coberta ho permet? Té bona orientació?

Caldrà fer un anàlisi previ de l’espai per  conèixer el potencial i els possibles  topalls de la vostra instal·lació comunitària, per començar a plantejar-la.

Si al terrat de la vostra comunitat no és possible col·locar plaques solars, una altra opció pot ser la participació a una  instal·lació FV en un edifici a menys de 500 m* (equipament públic, coberta industrial…).

L‘Agència de l’Energia us ofereix un servei d’assessorament personalitzat gratuït  Per sol·licitar -lo  fes clic aquí →

*Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril.

2. Plantejar als veïns la proposta de fer instal·lació comunitària per autoconsum compartit

En segon lloc caldrà informar als veïns de les possibilitats d’instal·lar plaques a la comunitat, i conèixer si estarien d’acord:

  • Instal·lació comunitària d’autoconsum compartit per abastir els consums d’electricitat dels serveis comuns i/o
  • Instal·lació comunitària d’autoconsum compartit per  abastir part del consum d’electricitat  dels veïns.
  • Altres opcions…

El més recomanable  és que  la majoria d’habitatges facin ús de la instal·lació i per tant que aquesta sigui comunitària, tot i que existeixen altres fórmules possibles.

Per informar i exposar a tots els veïns els beneficis econòmics (bonificacions, períodes de retorn…) beneficis ambientals, les particularitats tècniques, els acords necessaris, etc. podeu demanar col·laboració a l’Agència de l’Energia per organitzar una reunió informativa.

 Un cop resolts els dubtes i inquietuds dels veïns i veïnes, i de sondejar el seu nivell d’interés, es pot plantejar el tipus d’instal·lació col·lectiva més ajustada al vostre context.

 

3. Demanar pressupostos

Podeu demanar 2 o 3  propostes a diferents instal·ladores (preferentment locals) per a que us facin un pressupost estimat.

Recomanem que sol·liciteu un pressupost «clau en mà», és a dir que inclogui totes les gestions administratives relacionades amb la instal·lació.

4. Convocar una junta de la comunitat per a proposar l'acord d'instal·lació

La normativa que regeix els acords de veïns per a la instal·lació de plaques és la  Llei  5/2006, del 10 de maig delel   Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.  Els principals punts clau d’aquesta són:

  • Els  vots favorables necessaris per a aprovar la instal·lació  són de majoria simple dels propietaris que han participat en la votació i que ha de representar alhora, la majoria simple del total de llurs quotes de participació, tant pel que fa a la instal·lació per als consums dels elements comunitaris, com per als consums d’utilitat particular (article 553-25.2d), 553-25.2e)
  • L’acord adoptat inclou, si la instal·lació existent ho permet, l’accés d’altres propietaris sempre que abonin l’import que els hagués correspost quan es va fer la instal·lació, degudament actualitzat. (Art. 553-25.2e).
  • També per junta caldrà aprovar l’acord de repartiment  de l’electricitat generada a la instal·lació entre els veïns participants d’acord amb la normativa  (Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril).

5. Acceptar el pressupost

També per junta (pot ser la mateixa reunió que la del punt 4), cal  fer la selecció del pressupost.

 Compte! , el preu no ho és tot: un bon servei, una bona organització, la qualitat dels materials, manteniment complementari etc, també compten. 

 Es important mirar-se, a banda del preu, doncs alguns altres aspectes importants com són la qualitat dels materials, el servei postvenda, les garanties, etc. 

6. Realitzar els tràmits aministratius previs a l’Ajuntament

A la majoria de casos, només serà necessari tramitar una comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament. Un cop presentada, es podrà executar la instal·lació de forma automàtica.

Per conèixer els passos a seguir, fes clic aquí →
Per accedir directament al tràmit, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

 

No obstant, excepcionalment, si la instal·lació coincideix amb els següents casos: continuació:

  • La instal·lació va sobre coberta inclinada amb una estructura que sobresurt.
  • La instal·lació va sobre coberta plana i sobresurt més d’un metre.
  • La instal·lació es vol situar sobre la façana.

Caldrà sol·licitar una llicència urbanística, i no es podrà realitzar la instal·lació fins obtenir l’esmentada llicència.

Per accedir al tràmit, fes clic aquí →
Per més informació, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

7. Executar la instal·lació

8. Realitzar els tràmits pertinents per legalitzar la instal·lació

Cal realitzar un conjunt de tràmits administratius a la Generalitat de Catalunya per a la tramitació d’instal·lacions de generació elèctrica per autoconsum, i així legalitzar la instal·lació.

Per més informació, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

9. Sol·licitar una bonificació de fins el 50% del cost de la instal·lació

Un cop facturada la instal·lació es pot demanar una bonificació de fins el 50% del cost de la instal·lació sobre la quota de l’IBI.

Per més informació, fes clic aquí →
L’empresa instal·ladora pot també tramitar-vos aquest procediment administratiu.

Tornar a l'inici
Instal·lacions de fotovoltaica

$