Agència de l’Energia de Lleida

Procediment administratiu per a la tramitació d’instal·lacions de generació elèctrica per autoconsum

Per a les noves instal·lacions de generació elèctrica en autoconsum de qualsevol de les modalitats previstes en la nova normativa (Real Decret 244/2019*), s’han de realitzar un conjunt de tràmits administratius que es recullen en la “Guía profesional de tramitación del autoconsumo” publicada per IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energia, Ministerio para la Transición Ecològica).

La tramitació administrativa de les instal·lacions d’autoconsum dependrà de dos grans grups d’instal·lacions:

  • Sense excedents. Quan els dispositius físics instal·lats impedeixin la injecció alguna d’energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas hi haurà un únic tipus de subjecte dels previstos a l’article 6 (LSE), que serà el subjecte consumidor.
  • Amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària a les xarxes de transport i distribució. En aquests casos hi haurà dos tipus de subjectes dels previstos a l’article 6 (LSE), el subjecte consumidor i el productor.

Per a més informació, fes clic als enllaços a continuació:

Sobre les instal·lacions d’autoconsum →
Tramitació dipòsit d’aval per sol·licitar punt de connexió a la companyia distribuidora →
Tràmits de legalització d’instal·lacions d’autoconsum →

Cal tenir en compte conjunt que tots els procediments administratius requerits per normativa per la teva instal·lació, els podrà gestionar la teva empresa instal·ladora.

*Real Decret 244/2019 de 5 d’abril, per el que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, i el Real Decret-Llei, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors