Agència de l’Energia de Lleida

Comunicació prèvia per a la instal·lació de plaques fotovoltàiques

La comunicació prèvia és un document per posar en coneixement de l’Ajuntament, la instal·lació de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics*.

Aquesta comunicació té caràcter previ a l’inici de les “obres” i ha d’anar acompanyada de la documentació bàsica requerida. La comunicació s’efectuarà sota responsabilitat de la persona interessada, i en relació amb la documentació incorporada, de les persones que l’hagin elaborat.

Des del dia de la presentació de la comunicació al registre municipal, la persona interessada pot iniciar la instal·lació, sempre i quan reuneixi tots els requisits exigits per la normativa aplicable. L’administració pública pot verificar, en qualsevol moment, la conformitat de les dades que hi consten.

El règim d’intervenció administrativa de comunicació prèvia està sotmès al pagament de les taxes i impostos previstos a les ordenances fiscals vigents amb caràcter previ a la presentació de la comunicació.

Concretament, cal liquidar:

Un cop efectuat el pagament, la documentació a aportar per fer efectiva la comunicació prèvia és:

  • Formulari electrònic/Model de comunicació prèvia (en cas de tramitació presencial). Nota: El codi que cal marcar en el model de sol·licitud corresponent a la instal·lació fotovoltaica és el 42.
  • Full assumeix la direcció tècnica.
  • Documentació descriptiva gràfica de la instal·lació.
  • Justificant de la liquidació de les taxes.
  • Declaració responsable tècnic/a (si el tràmit és presencial està inclosa en la sol·licitud).

La Comunicació prèvia és pot tramitar telemàticament amb certificat digital, o bé es pot entrar al registre general a través de l’Oficina Gestió i Atenció Tributària (OGAT).

Per accedir al tràmit, fes clic aquí →

*D’acord amb el que estableix el Decret Lleida 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, el DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació.