Agència de l’Energia de Lleida

Llicència urbanística

Aquest títol administratiu habilita a la persona interessada per dur a terme la instal·lació de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics*. El seu objecte és comprovar, per part de l’ajuntament, l’adequació d’aquesta a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a que s’executi materialment. Quan la legislació sectorial ho preveu expressament, a través de la llicència urbanística també es comprova la seva adequació als requisits que s’hi estableixen.

El règim d’intervenció administrativa de sol·licitud de llicència urbanística està sotmès al pagament de les taxes i impostos previstos a les ordenances fiscals vigents amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

 

Concretament, cal liquidar:

Un cop efectuat el pagament, la documentació a aportar en la sol·licitud de llicència urbanística és:

  • Formulari electrònic/Model de sol·licitud de llicència urbanística . NOTA: el codi que cal marcar en el model de sol·licitud és el 43.
  • PROJECTE TÈCNIC INTEGRAT , el qual he de comptar amb:
    • MEMÒRIA.

DADES GENERALS

Dades del titular/representant

Identificació del tècnic i empresa instal·ladora

Referència cadastral

     MEMÒRIA DESCRIPTIVA I COMPLIMENT NORMATIVA

Descripció actuacions

Planejament Urbanístic Municipal (PGL)

Serveis urbanístics afectats

Impacte i integració paisatgística. Justificació Ordenança del Paisatge de Lleida (art.14).

Justificació normativa sectorial i tècnica (CTE-DB/SUA8 i DB/SE)

 

  • PRESSUPOST

 

  • DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall la instal·lació. Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de les normatives.

Plànol emplaçament PGL de la finca i/o afectada. E 1:2000 i escala gràfica

Plànol planta coberta grafiant els captadors

Plànol alçat i secció acotats integració instal·lació sobre coberta edificació existent.

La llicència urbanística és pot tramitar telemàticament amb certificat digital, o bé es pot entrar al registre general a través de l’Oficina Gestió i Atenció Tributària (OGAT).

IMPORTANT: l’inici de la execució de la instal·lació està subjecte a l’atorgament de la llicència urbanística.

Per accedir al tràmit, fes clic aquí →

*D’acord amb el que estableixen el Decret llei  16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, el Decret llei 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació.