Agència de l’Energia de Lleida

Bonificacions sobe la quota de l’impost d’Activitats Econòmiques (ordenança fiscal 1.2 , article 6.C)

Es bonificarà fins al:

%

del cost de la instal·lació

$

Es bonificarà fins al 50% del cost de la instal·lació A deduir de la quota de l’IAE a raó d’un 10% del cost de la instal·lació durant 5 anys

 

  • Fins un màxim de 1000 €/any

Aquesta bonificació és incompatible amb la bonificació per sistemes d’aprofitament d’energies renovables a l’impost de béns immobles.

Per saber la quantitat que podràs desgravar-te de la quota de l’IAE per a la instal·lació de plaques solar, fes anar la següent calculadora (Excel que adjunto).

Què cal fer per demanar la bonificació?

Podeu tramitar la sol·licitud de bonificació de la quota de l’IAE per instal·lació de plaques FV,  a través d’un tràmit gènèric, indicant el concepte i adjuntant-hi la següent documentació:

  • Còpia de la memòria tècnica de la instal·lació (ho aporta l’empresa instal·ladora).
  • Certificat de final d’obra o equivalent (ho aporta l’empresa instal·ladora).
  • Factura amb el detall dels conceptes relacionats amb la instal·lació solar fotovoltaica.

 

BONIFICACIÓ PER LA COMPRA D’ENERGIA VERDA

Podran gaudir d’una bonificació del:

%

$

LES EMPRESES AMB

 

  • Un import net de la xifra de negocis compresa entre 1.000.000 i 10.000.000€
  • Aquelles sense xifra de negoci determinat, que hagin contractat el subministrament d’electricitat a una comercialitzadora que vengui exclusivament
    electricitat d’origen 100% renovable d’acord amb l’informe emès anualment per la CNMC, i que disposi de certificats de Garantia d’Origen Renovable per al 100% de l’electricitat.

Aquesta contractació haurà d’haver-se fet durant un període de com a mínim un any. La bonificació tindrà vigència d’un any. En cap cas la bonificació superarà l’import corresponent al consum anual de l’electricitat, en KWh, recollit a les factures.

Podran gaudir d’una bonificació del:

%

$

LES EMPRESES AMB

 

  •  Un import net de la xifra de negocis superior a 10.000.000,01€, que hagin contractat el subministrament d’electricitat a una comercialitzadora que vengui exclusivament electricitat d’origen 100% renovable d’acord amb l’informe emès anualment per la CNMC, i que disposi de certificats de Garantia d’Origen Renovable per al 100% de l’electricitat.

Aquesta contractació haurà d’haver-se fet durant un període de com a mínim un any. La bonificació tindrà vigència d’un any. En cap cas la bonificació superarà l’import corresponent al consum anual de l’electricitat, en KWh, recollit a les factures.
Més informació: ordenança fiscal 1.2 , article 6.C

Quina documentació cal presentar?

La documentació a presentar per a la sol·licitud d’aquesta bonificació serà:

  • Factures relatives al consum elèctric de l’any anterior a la sol·licitud.

Com demanar la bonificació?

Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT)
Av. Blondel, 16 baixos – 25002 Lleida
Horari d’atenció
Per demanar cita prèvia, fes clic aquí →