Agència de l’Energia de Lleida

Ajudes i bonificacions

Bonificacions sobe la quota de l’impost d’Activitats Econòmiques (ordenança fiscal 1.2 , article 6.C)

Es bonificarà fins al:

%

del cost de la instal·lació

$

Es bonificarà fins al 50% del cost de la instal·lació A deduir de la quota de l’IAE a raó d’un 10% del cost de la instal·lació durant 5 anys

 

  • Fins un màxim de 1000 €/any

Aquesta bonificació és incompatible amb la bonificació per sistemes d’aprofitament d’energies renovables a l’impost de béns immobles.

Per saber la quantitat que podràs desgravar-te de la quota de l’IAE per a la instal·lació de plaques solar, fes anar la següent calculadora (Excel que adjunto).

Quina documentació cal presentar?

La documentació que cal presentar és:

  • Còpia de la memòria tècnica de la instal·lació (ho aporta l’empresa instal·ladora).
  • Certificat de final d’obra o equivalent (ho aporta l’empresa instal·ladora).
  • Factura amb el detall dels conceptes relacionats amb la instal·lació solar fotovoltaica.

BONIFICACIÓ PER LA COMPRA D’ENERGIA VERDA

Podran gaudir d’una bonificació del:

%

$

LES EMPRESES AMB

 

  • Un import net de la xifra de negocis compresa entre 1.000.000 i 10.000.000€
  • Aquelles sense xifra de negoci determinat, que hagin contractat el subministrament d’electricitat a una comercialitzadora que vengui exclusivament
    electricitat d’origen 100% renovable d’acord amb l’informe emès anualment per la CNMC, i que disposi de certificats de Garantia d’Origen Renovable per al 100% de l’electricitat.

Aquesta contractació haurà d’haver-se fet durant un període de com a mínim un any. La bonificació tindrà vigència d’un any. En cap cas la bonificació superarà l’import corresponent al consum anual de l’electricitat, en KWh, recollit a les factures.

Podran gaudir d’una bonificació del:

%

$

LES EMPRESES AMB

 

  •  Un import net de la xifra de negocis superior a 10.000.000,01€, que hagin contractat el subministrament d’electricitat a una comercialitzadora que vengui exclusivament electricitat d’origen 100% renovable d’acord amb l’informe emès anualment per la CNMC, i que disposi de certificats de Garantia d’Origen Renovable per al 100% de l’electricitat.

Aquesta contractació haurà d’haver-se fet durant un període de com a mínim un any. La bonificació tindrà vigència d’un any. En cap cas la bonificació superarà l’import corresponent al consum anual de l’electricitat, en KWh, recollit a les factures.
Més informació: ordenança fiscal 1.2 , article 6.C

Quina documentació cal presentar?

La documentació a presentar per a la sol·licitud d’aquesta bonificació serà:

  • Factures relatives al consum elèctric de l’any anterior a la sol·licitud.

Com demanar la bonificació?

Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT)
Av. Blondel, 16 baixos – 25002 Lleida
Horari d’atenció
Per demanar cita prèvia, fes clic aquí →