Agència de l’Energia de Lleida

Instal·lacions sobre terreny amb potència menor de 100 KW sobre sòl rústic

Forma de tramitació de la instal·lació

Es requerirà l’aprovació de Projecte d’Actuació Específica. Per a tramitar-lo caldrà que l’interessat presenti una sol·lcitud genérica a l’Ajuntament de Lleida, amb l’indicació “Es sol·licita l’aprovació del projecte d’actuació específica”.

Per accedir al tràmit, fes clic aquí →

 

La documentació a adjuntar serà:

 • Full assumeix de direcció tècnica.
 • Documentació justificativa completa de la instal·lació que us l’aportarà l’empresa instal·ladora:
  • Memòria tècnica justificativa de l’actuació i la seva finalitat, amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar-ne l’adequació als requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables.
  • Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes.
  • Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.
  • Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres.
  • Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge.
 • Caldrà abonar una taxa de 0,80% sobre base imposable PEM.

Tornar a l'inici
Instal·lacions de fotovoltaica

$